Nadchodące imprezy

Print

Ogłoszenie nt. konsultacji projektu

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2014.1118 - j.t. ) na rok 2015

 

 

http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6302