Print

ul. Morska Pogorzelica

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dowiezionego

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z regulacją istniejących włazów

  kanałowych, oraz zaworów wodociągowych i gazowych

- humusowanie skarp z obsianiem trawą  

- montaż elementów małej architektury

- montaż oświetlenia ulicznego     

- długość przebudowanego odcinka – 316m

- szerokość 6,0m

- termin realizacji robót: od dnia 03.05.2010r. do dnia 01.07.2010r.

- koszt: 509.093,45 zł brutto