Print

ul. Plażowa - Pogorzelica

Zakres robót obejmował:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dowiezionego

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z regulacją istniejących włazów

  kanałowych, oraz zaworów wodociągowych i gazowych

- humusowanie skarp z obsianiem trawą

- montaż elementów małej architektury

- montaż oświetlenia ulicznego    

- realizacja robót od dnia 27.09.2012r., do dnia 30.04.2013r.

- wartość robót: 453.303,61 zł brutto

- szerokość jezdni od 4,84 do 7,0m, po prawej stronie jezdni wykonano również chodnik o zmiennej szerokości od 2,5do 3,4m – o odmiennej kolorystyce,
  stronę lewą kształtuje linia falista o promieniu R=9m, w nawierzchni wykonano wzory geometryczne (jakie? – takie jak widać), oraz wbudowano (w nawierzchnię – lampy LED ),
wykonano również siedziska murowane z cegły klinkierowej, ustawiono kosze na śmieciory i wymieniono lampy oświetlenia ulicznego.