Print

ul. Sztormowa - Pogorzelica

Zakres robót obejmował:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dowiezionego

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z regulacją istniejących włazów

  kanałowych, oraz zaworów wodociągowych i gazowych

- humusowanie skarp z obsianiem trawą

- montaż elementów małej architektury

- montaż oświetlenia ulicznego     

- wykonanie 39 miejsc parkingowych w ciągu drogi

- długość przebudowanego odcinka 357 m

-szerokość zmienna od 5,5m do 10,0m

-termin realizacji robót: od dnia 06.09.2010 do dnia 11.04.2011r.

-koszt: 654.266,22 zł brutto