Print

ul. Zachodnia Pobierowo

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi

- rozebranie nawierzchni bitumicznej na odcinku 260mb

 

-rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego

             - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (jezdnia, chodniki, zjazdy)

- wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej

- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- ustawienie obrzeży betonowych

-montaż elementów małej architektury

-montaż oznakowania pionowego

-montaż elementów małej architektury

- budowa linii oświetleniowej, oraz montaż oświetlenia ulicznego

- długość przebudowanej ulicy  –540,85mb

- realizacja robót: od dnia 04.05.2009r., do dnia 15.05.2010r.

- koszt inwestycji : 997. 482,62 zł brutto