Print

ul. Nadmorska Pustkowo

Zakres przebudowy obejmował :

- wycinkę drzew

- usunięcie warstwy humusu

 

- rozebranie nawierzchni z tłucznia

- rozebranie krawężników

-rozebranie nawierzchni bitumicznej (rejon skrzyżowania z ul.Magdaleny)

             - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (jezdnia,  zjazdy)

-wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt ażurowych (miejsca parkingowe)

- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

-regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych

-montaż oznakowania pionowego

-montaż oświetlenia ulicznego

- długość przebudowanej  ulicy  –282,95mb

- realizacja robót: od dnia 30.04.2010r., do dnia 18.12.2010r.

- koszt inwestycji : 281.210,00 zł brutto