Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P O R Z Ą D E K    O B R A D IV  SESJI RADY GMINY REWAL W   D N I U     2 8     LUTEGO   2 0 1 9   R. _____________________________________________________________   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. Informacja Wójta Gminy Rewal o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 roku. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  • Z A W I A D O M I E N I E   Zawiadamiam, że w dniu 28.02.2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się V sesja Rady Gminy Rewal.                                                                        Przewodnicząca Rady                                                                      Wanda Szukała - Błachuta

  • Z A W I A D O M I E N I E O  Z W O Ł A N I U W S P Ó L N Y C H    P O S I E D Z E Ń    K O M I S J I   Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju oraz  Komisji Społeczno – Oświatowej dotyczące V Sesji Rady Gminy Rewal.   Przewodniczący Komisji