Nadchodące imprezy

Drukuj

Spotkanie w sprawie Baltic Pipe

14 lutego Wójt iny Rewal po raz kolejny spotkał się z inwestorem - Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz  podwykonawcą inwestora, firmą SMDI Doradztwo Inwestycyjne w sprawie realizacji  projektu Baltic Pipe. Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w październiku 2017 roku.

Baltic Pipe to inwestycja mająca na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynek europejski. Wybudowana infrastruktura umożliwi transport gazu ziemnego ze złóż w Norwegii na rynek duński i polski, a także do klientów z sąsiednich krajów. Ze względu na swoje strategiczne znaczenie, Baltic Pipe został umieszczony na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (lista PCI). Projekt Baltic Pipe otrzymał także znaczące dofinansowanie unijne w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.baltic-pipe.pl 

 

Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

1. Aktualny stan prac projektowych i procedur administracyjnych dla morskiej i lądowej części inwestycji,

2. Planowane przez inwestora wysłuchanie publiczne projektu, które odbędzie się 7 marca 2018 r. (w godz.16-19.00)  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Szczecinie (szczegóły dotyczące wysłuchania, w tym zakres przedstawianych informacji zostaną już wkrótce opublikowane na stronie Urzędu gminy),

3. Planowane działania komunikacyjne Inwestora.

Comments ()
Drukuj

Nowa karetka w Niechorzu

W piątek 16 lutego odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji nowej karetki pogotowia dla stacji ratownictwa w Niechorzu. Siedem samochodów zostało zakupionych ze środków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i jeden z nich trafił do naszej gminy. Na uroczystości gościli Dyrektor placówki lek. med. Roman Pałka, który osobiście przekazał samochód, radni wojewódzcy: Anna Mieczkowska i Artur Łącki oraz p.o. Wójt Gminy Rewal Maciej Bejnarowicz.

Ambulans wyposażony jest w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną, m.in. defibrylator z możliwością teletransmisji zapisu EKG, urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej, kardiomonitor, respirator, pompę infuzyjną, nosze podbierające, deskę ortopedyczną czy krzesełko transportowe oraz system lokalizacji karetek.

Comments ()
Drukuj

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z 2015 r. poz. 1916 i z 2017 r. poz. 2371) zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących edukację zdrowotną, dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 rok.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór Karty Oceny oferty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 6. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

 1. stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójt Gminy

 Maciej Bejnarowicz

Comments ()
Drukuj

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz Uchwały NR LV/304/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 w Gminie Rewal.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

 1. stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 p.o. Wójt Gminy
Maciej Bejnarowicz

 

Comments ()
Drukuj

Wieczornica Syberyjska

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu serdecznie zaprasza na wykład Piotra Milewskiego pt. Z zachodu na wschód – podróż Koleją Transsyberyjską, który odbędzie się 22 lutego o godz. 18:00. Tegoroczne spotkanie podczas Wieczornicy Sybirackiej poświęcone zostanie historii Kolei Transsyberyjskiej oraz roli, jaką odegrała w trakcie zsyłek Polaków na Syberię w XX wieku. Nie zabraknie opowieści o współczesnym podróżowaniu najdłuższą linią kolejową na świecie.

 

Na kolejową podróż w czasie zapraszamy do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, al. Bursztynowa 28.

 

Comments ()
Drukuj

eWniosekPlus dla Rolników

ROLNIKU, OD 2018 ROKU WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI TYLKO PRZEZ INTERNET

 

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej od 15 marca 2018 r. na stronie: www.arimr.gov.pl

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego
w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Terminy:

 • 15 lutego do 14 marca 2018 roku – możliwość złożenia Oświadczenia,
 • 15 marca do 15 maja 2018 roku rozpoczęcie kampanii przyjmowania wniosków
  za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

 

 eWniosekPlus to:

 

 • możliwość deklarowania poszczególnych upraw,
 • pomocne wskazówki,
 • minimum formalności,
 • szansa na wcześniejszą wypłatę płatności.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia:

 

 • Punkty Informacyjne w Biurach Powiatowych ZOR ARiMR,
 • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
 • pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.

 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR zaprasza wszystkich zainteresowanych pomocą rolników przy wypełnianiu wniosków w aplikacji eWniosekPlus na szkolenia, które odbywać się będą od 19 lutego na terenie woj. zachodniopomorskiego we wcześniej ustalonych terminach.

 

Comments ()
Drukuj

Zadbaj o jakość powietrza. Spotkanie informacyjne w Gryficach

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Radosław Grzegorczyk oraz Kazimierz Sać - Starosta Gryficki serdecznie zapraszają mieszkańców na spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła
 
Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta finansowa WFOŚiGW w Szczecinie dotycząca inwestycji proekologicznych w zakresie między innymi wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, działań termomodernizacyjnych i efektywności energetycznej, systemu Doradztwa Energetycznego,a także elektromobilności. Na pytania będą odpowiadać Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie.

Data: 15 lutego 2018r.
11:30 - spotkanie dla przedsiębiorców
15:00 - spotkanie dla mieszkańców
Miejsce: GRYF ARENA, ul. Piłsudskiego 35 Gryfice
Zgłoszenia: pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Comments ()
Drukuj

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Co roku Gmina Rewal organizuje jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku, ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w piątek 26 stycznia. Cztery pary małżeńskie z naszej gminy zostały uhonorowane Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie czyli wspólnie spędzone 50 lat.
Dostojni jubilaci to:

Jadwiga i Ryszard Hryniewicz z Trzęsacza
Krystyna i Władysław Kogut z Pogorzelicy
Danuta i Michał Staruch z Pustkowa
Helena i Wacław Trzeciak z Pobierowa

Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta RP, z wnioskiem o jego nadanie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. Sam medal ma kształt stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm. Aktu dekoracji, z mocy prawa dokonał p.o. Wójt Maciej Bejanrowicz

Uroczystość prowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Pekról – Cyrulik. Uhonorowanymi jubilatom towarzyszyły rodziny i przyjaciele, a ponadto w piątkowej uroczystości uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Gminy Marzena Salamon, Sołtysi z wymienionych miejscowości: Krzysztof Wolender, Izabela Kogut, Łukasz Tylka i Iwona Zacharczuk.

W Gminie Rewal żyje wiele par z długoletnim stażem małżeńskim, które są symbolem miłości i wierności rodzinnej. Każdego dnia dają dowód wzajemnego zrozumienia i są przykładem dla młodych pokoleń. 

Comments ()
Drukuj

Sesja Budżetowa Rady Gminy

30 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy, poświęcona niemal w całości budżetowi gminy na rok 2018 oraz uchwałom okołobudżetowym. Po oficjalnym rozpoczęciu i zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrał p.o. Wójt Gminy, który w zarysie opisał działania podjęte od czasu ostatniej sesji. Najważniejsze z nich to przegląd stanu dróg i określenie nowej organizacji ruchu, powstanie zespołu ds. łączenia spółek gminnych, gminny program mieszkaniowy na lata 2018-2022 oraz modernizacja przystani rybackiej w Rewalu.

Pierwszym i najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018. Plan zakłada dochody na poziomie 55,8 mln zł w tym bieżące 49,8 mln zł a majątkowe w wysokości 6 mln zł. Wydatki ogółem mają wynieść 43,9 mln zł. Budżet ma się zamknąć wynikiem (dodatnim) w wysokości 11,9 mln zł, który w całości zostanie przekazany na ratę pożyczki ze Skarbu Państwa. Warto odnotować, że w wyniku szybszej spłaty części zadłużenia w roku ubiegłym udało się zaoszczędzić ponad 1,2 mln zł. Środki te zostały zabezpieczone na poczet bieżących remontów dróg i zejść plażowych.

Kolejną ważna uchwałą jaką podjęła Rada, była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2018 – 2022. W myśl tego dokumentu w kolejnych latach gmina przeznaczać będzie na spłatę pożyczki średnio 11 mln rocznie aż do roku 2022, kiedy to dług Gminy Rewal wyniesie 0.00 zł

Radni podczas sesji zajęli się również, paląca kwestią finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie. Dotychczasowy model finansowania tej placówki został zakwestionowany przez RIO więc konieczne było opracowanie i uchwalenie nowego sposobu. Uchwała w sprawie trybu przyznania i rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli, która została wczoraj uchwalona, otrzymała wcześniej pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej i powinna rozwiązać powstały problem.

Pozostałe uchwały podjęte na wczorajszej sesji dotyczył Gminnego Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2018 oraz plany pracy komisji rewizyjnej.
Kolejna sesja już 22 lutego na której Rada zajmować się Programem Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Comments ()