Drukuj

Deklaracja

Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali lub jej nie ustanowiono, obowiązek złożenia deklaracji należy do zarządcy nieruchomości. Jeżeli zarząd nie został wybrany deklarację składają właściciele poszczególnych lokali lub najemcy. W ciągu całego roku właściciel nieruchomości może dokonać jej korekty w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych. Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie deklaracji elektronicznie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszonego na ePUAP. Złożenie deklaracji w takiej formie wymaga podpisania formularza elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Do pobrania:

deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi