Drukuj

Akcje edukacjne - Błękitny Bałtyk

WWF -  World Wildlife Fund WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce WWF działa na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów (tzw. gatunków parasolowych).

Bałtyk to jedno z najmniejszych i najbardziej wrażliwych mórz na świecie, a jednocześnie najbardziej zagrożonych. Od lat walczy również z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

 

http://www.wwf.pl/

 

Błękitny Patrol

W ramach projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (w skrócie „Siedliska morskie”), który jest kontynuacją wcześniejszego 4-letniego projektu „Ssaki bałtyckie”, odbywa się kompleksowy monitoring polskiego wybrzeża. Plaże są regularnie patrolowane przez odpowiednio przeszkolonych pieszych wolontariuszy należących do Błękitnego Patrolu WWF.

Błękitny Patrol WWF to docelowo zespół 200 wolontariuszy (obecnie ok. 160 wolontariuszy), mieszkających wzdłuż wybrzeża, którzy pomagają między innymi fokom i morświnom znalezionym na polskim wybrzeżu. Każdy członek patrolu jest odpowiedzialny za monitorowanie około dziesięciokilometrowego odcinka plaży przez okres całego roku. W razie zauważenia morświnów lub fok, wolontariusze WWF szybko wkraczają do akcji. Stawiają się na miejscu zgłoszenia obserwacji potrzebujących pomocy ssaków morskich, oceniają sytuację i powiadamiają o zdarzeniu Stację Morską w Helu.

Do działań Patrolu należy także weryfikacja i ochrona siedlisk ptaków morskich, zwłaszcza tych objętych projektem "Siedliska morskie". Szczególną uwagę poświęcono bohaterom projektu - sieweczce obrożnej, rybitwie białoczelnej, rybitwie czubatej, rybitwie rzecznej i ostrygojadowi.

http://patrol.wwf.pl/

Do pobrania:

Błękitny poradnik

Program ochrony foki szarej - projekt

Program ochrony Morświna - projekt

Raport z projektu "Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce"