W dziale znaleźć można aktualizowane na bieżąco ogłoszenia, zarządzenia, informacje o datach składania poszczególnych dokumentów wraz z możliwością pobrania formularzy w formie elektronicznej.

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu INFORMACJE Z URZĘDU, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę.

Drukuj

Zwierzęta - Czipowanie psów

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt a także zmniejszenia stresu związanego z zagubieniem lub zabłąkaniem psów na terenie naszej gminy w „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku” ujęto zadanie pt. „Elektroniczne znakowanie”.

Drukuj

Zwierzęta - Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku” określa zadania w odniesieniu do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do bezdomnych psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Rewal. W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku” wyznaczono następujące cele:

Drukuj

Zwierzęta - Pies na plaży

Pies który znajduje się na plaży powinien być na smyczy, a w przypadku dużych ras konieczny jest także kaganiec. Zawsze zapewnijmy dostęp do świeżej wody pitnej i cienia. Podczas kilkugodzinnego pobytu na plaży powinniśmy mieć ze sobą od 2 do 4 litrów wody przeznaczonej dla naszego psa. Zbyt długie przebywanie psa na słońcu może prowadzić do udaru, zaburzeń układu krążenie i układu oddechowego a kąpiele w słonej wodzie u niektórych psów mogą wywoływać alergie.

Drukuj

Azbest - Program usuwania azbestu

W oparciu o założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" w lipcu 2007 roku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal”. Program ten uchwalono w dniu 26 października 2007 r ‐ Uchwała Nr /88/07. W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwaliła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, a następnie 15 marca 2010 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Drukuj

Azbest - Obowiązki właściciela nieruchomości

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Drukuj

Azbest - Demontaż

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Gryficach- Wydziału Urbanistyki, Architektury i budownictwa. Starosta może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw do zgłoszenia , i również w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli realizacja robót mogła by spowodować:

Drukuj

Azbest - Dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

REGULAMIN

udzielania dofinansowania na realizację

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal.

Drukuj

Akcje edukacjne - Błękitny Bałtyk

WWF -  World Wildlife Fund WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce WWF działa na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów (tzw. gatunków parasolowych).

Drukuj

Akcje edukacyjne - Sprzątanie Świata

Sprzątanie ŚwiataTO JUŻ DWUDZIESTE „SPRZĄTANIE ŚWIATA”! W TYM ROKU WSPÓLNIE "ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ"! Pod takim hasłem rusza tegoroczna, akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypada, jak zwykle na 3 tydzień września, czyli 20 - 21 - 22 września. Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września.

Drukuj

Akcje edukacyjne - Czysty Bałtyk

VII. edycja akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku po raz kolejny odbyła się pod hasłem: BAŁTYK TEŻ MOŻE...  ...być czysty  ...być bioróżnorodny   ...być pełen ryb. Do pobrania Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013

Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz na świecie i jednocześnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych. Czy mamy wpływ na to w jakim stanie jest nasze Morze? Statystyka jest dla nas bezlitosna - aż co drugi mieszkaniec zlewni Bałtyku to właśnie Polak.

Drukuj

UWAGA ZMIANA STAWEK ZA ODBIÓR ŚMIECI

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na ostatniej sesji nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Drukuj

Nowe Harmonogramy odbioru odpadów

W związku z przejęciem przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o. działającej w imieniu Gminy Rewal zadań z zakresu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, określone zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla poszczególnych miejscowości.

Drukuj

Informacja - obowiązek złożenia deklaracji

URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Drukuj

Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nie wyrzucaj śmieci

za okres lipiec – grudzień 2013 r.

Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu.

Drukuj

Aktualności - Od 1 Lipca 2013 rusza nowy System Gospodarowania Odpadami

Nie wyrzucaj śmieciSzanowni Państwo, w gminie Rewal wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nasz samorząd podobnie jak inne samorządy w Polsce został zobowiązany do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami. Od tego czasu to właśnie gmina stała się właścicielem całego strumienia odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej gminy. Obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowany jest poprzez zlecenie usługi Wodociągom Rewal Sp. z o.o.