Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.01.2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum; 2.    Przedstawienie porządku obrad; 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji; 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów; 5.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.”; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 10.     Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 11.     Wolne wnioski i zapytania; 12.     Zakończenie obrad.

  •   

  • Uchwała LVI/325/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: Preambuła Zważywszy na okoliczność, że Rada Gminy Rewal jest organem uprawnionym do wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej, a jej wolą jest odstąpienie od powierzenia spółce Wodociągi Rewal sp. z o.o.  w Pobierowie zadań w zakresie utrzymania zieleni, utrzymania porządku oraz utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Rewal postanawia się podjęcie uchwały o treści, jak niżej. §1 W Uchwale Nr XL/320/13 Rady Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal” wprowadza się następujące zmiany: 1)    w § 1 uchyla się ust. 3; 2)    w § 1 uchyla się ust. 4. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. §3 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • UCHWAŁA Nr LVI/324/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Do składu Komisji Rewizyjnej powołanej Uchwałą Nr II/4/14 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz uzupełnionej Uchwałą Nr XIV/59/15 Rady Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr XLI/208/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2016 r., powołuje się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Domańskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • UCHWAŁA Nr LVI/323/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), po rozpatrzeniu skargi (…) na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Uznaje za bezzasadną skargę (…) na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu dotyczącą świadczenia usług opiekuńczych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady                  Marzena Salamon  

  • Uchwała Nr LVI/321/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie maksymalnej wysokości krótkoterminowych kredytów zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 2018 oraz zgody na ustanowienie hipoteki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się w roku budżetowym 2018 maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowy zaciąganych przez Wójta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Rewal do kwoty 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). § 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne. Spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2018 roku. § 3. Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu w części pozostającej do spłaty wraz z jej oprocentowaniem i innymi kosztami stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. §4. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej do sumy 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rewal, oznaczonej jako działka nr 419/2 o powierzchni 28.377 m2 obręb: 0004 Rewal 1, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1G/00032451/0 na rzecz Banku Spółdzielczego w Gryficach Oddział w Rewalu na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.  2. Granice działki nr 419/2 o powierzchni 28377 m2 obręb Rewal 1, opisanej w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon