Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że 18.09.2018 roku (wtorek) o  godzinie 14:30                         w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.                                                                                       Przewodniczący Komisji                                                                                                Jacek Domański                                                                                    Temat: Rozpatrzenie pisma z dnia 29.08.2018r. w sprawie zarządzania nieruchomością gminną w Pobierowie. Rozpatrzenie skarg: z dnia 06.09.18r. w przedmiocie nie dotrzymania przez Wójta Gminy Rewal warunków umowy dzierżawy nieruchomości, z dnia 06.09.18r. na bezczynność i nierzetelność w działaniu Wójta Gminy Rewal. z dnia 30.08.18r. na działanie Kierownika Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do Zwolnienia Radnego i Sołtysa przez pracodawcę od pracy Zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia udziału W pracach organów Gminy (art. 25 ust. 3  i art. 37a ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, poz. 1000)

  • UCHWAŁA Nr LXV/410/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r.   w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania p.o. Komendanta Straży Gminnej Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi z dnia 5 sierpnia 2018r. na  działania p.o. Komendanta Straży Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:   § 1. Pozostawić  bez rozpatrzenia skargę na działania p.o. Komendanta Straży Gminnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                                  Bogusław Woźniak

  • UCHWAŁA Nr LXV/409/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sekretarz Gminy Rewal   Na podstawie art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi Pani (…) na  działania Sekretarz Gminy Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Rada Gminy przekazuje do dalszego rozpatrzenia skargę Pani (…) przez Wójta Gminy Rewal, z obowiązkiem zawiadomienia Rady Gminy Rewal o sposobie załatwienia ww. skargi. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               Przewodniczący Rady                                                                             Bogusław Woźniak

  • UCHWAŁA Nr LXV/408/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi Pani (…) na działania p.o. Wójta Gminy Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Uznaje za zasadną skargę Pani (…)  na działania p.o. Wójta Gminy Rewal. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący Rady                                                                                   Bogusław Woźniak

  • U C H W A Ł A  Nr LXV/407/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018  r.   w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4  w obrębie Rewal 1 ( 9 miejsc postojowych)  oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432)  i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 29/4 obręb Rewal 1 ( 9 miejsc postojowych)   na okres 3 lat. 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                               Bogusław Woźniak          

  • U C H W A Ł A  Nr LXV/406/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018  r.   w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4  w obrębie Rewal 1 ( 8 miejsc postojowych)  oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 29/4 obręb Rewal 1 ( 8 miejsc postojowych) na okres 3 lat . 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady                                                                                   Bogusław Woźniak

  • U C H W A Ł A  Nr LXV/405/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018  r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 879/2 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432)  i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 879/2 o powierzchni 100 m2 obręb Pobierowo na okres 8 lat 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady                                                                                                Bogusław Woźniak