Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Materiał będzie dostępny po stwierdzeniu zgodności z RODO

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 17.01.2019 r. z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 15:02 Skład komisji Społeczno - Oświatowej: 1. Paweł Żoła – Przewodniczący obecny 2.  Wanda Szukała - Błachuta obecny 3. Iwona Zacharczuk nieobecna 4. Rafał Mielcarek obecny 5. Andrzej Brzeziński obecny   W obradach komisji uczestniczyło 4 członków komisji. Nieobecna: Iwona Zacharczuk Komisję poprowadził p. Paweł Żoła – Przewodniczący komisji. Ad. 1 Komisja dot. opracowanie projektu Statutu Gminy Rewal Stwierdzenie quorum. Dyskusja dot. opracowania Statutu Gminy Rewal. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 17:30 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Karolina Myroniuk

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 16.01.2019 r. z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Skład komisji Społeczno - Oświatowej: 1. Paweł Żoła – Przewodniczący obecny 2.  Wanda Szukała - Błachuta obecny 3. Iwona Zacharczuk obecny 4. Rafał Mielcarek obecny 5. Andrzej Brzeziński obecny   W obradach komisji uczestniczyło 5 członków komisji. Komisję poprowadził p. Paweł Żoła – Przewodniczący komisji.  Komisja dot. opracowania projektu Statutu Gminy Rewal Stwierdzenie quorum Omówienie rozdziału II Statutu Gminy Rewal „RADNI GMINY REWAL” Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 11.40 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Agata Smoczyk

  • Z A W I A D O M I E N I E O  Z W O Ł A N I U W S P Ó L N Y C H    P O S I E D Z E Ń    K O M I S J I     Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju oraz  Komisji Społeczno – Oświatowej dotyczące IV Sesji Rady Gminy Rewal.      

  • P O R Z Ą D E K    O B R A D IV  SESJI RADY GMINY REWAL W   D N I U     2 4     S T Y C Z N I A   2 0 1 9   R. _____________________________________________________________   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad . Informacja Wójta Gminy Rewal o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 23/4 położoną w obrębie Śliwin oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  • Z A W I A D O M I E N I E O   Z W O Ł A N I U   S E S J I     Uprzejmie zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Rewal odbędzie się   w dniu 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 12.00   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal.                                                                                                         Przewodnicząca Rady                                                                                                    Wanda Szukała - Błachuta