Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Materiał będzie dostępny po stwierdzeniu zgodności z RODO

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 17.01.2019 r. z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 15:02 Skład komisji Społeczno - Oświatowej: 1. Paweł Żoła – Przewodniczący obecny 2.  Wanda Szukała - Błachuta obecny 3. Iwona Zacharczuk nieobecna 4. Rafał Mielcarek obecny 5. Andrzej Brzeziński obecny   W obradach komisji uczestniczyło 4 członków komisji. Nieobecna: Iwona Zacharczuk Komisję poprowadził p. Paweł Żoła – Przewodniczący komisji. Ad. 1 Komisja dot. opracowanie projektu Statutu Gminy Rewal Stwierdzenie quorum. Dyskusja dot. opracowania Statutu Gminy Rewal. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 17:30 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Karolina Myroniuk

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 16.01.2019 r. z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Skład komisji Społeczno - Oświatowej: 1. Paweł Żoła – Przewodniczący obecny 2.  Wanda Szukała - Błachuta obecny 3. Iwona Zacharczuk obecny 4. Rafał Mielcarek obecny 5. Andrzej Brzeziński obecny   W obradach komisji uczestniczyło 5 członków komisji. Komisję poprowadził p. Paweł Żoła – Przewodniczący komisji.  Komisja dot. opracowania projektu Statutu Gminy Rewal Stwierdzenie quorum Omówienie rozdziału II Statutu Gminy Rewal „RADNI GMINY REWAL” Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 11.40 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Agata Smoczyk

  • Z A W I A D O M I E N I E O  Z W O Ł A N I U W S P Ó L N Y C H    P O S I E D Z E Ń    K O M I S J I     Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju oraz  Komisji Społeczno – Oświatowej dotyczące IV Sesji Rady Gminy Rewal.      

  • P O R Z Ą D E K    O B R A D IV  SESJI RADY GMINY REWAL W   D N I U     2 4     S T Y C Z N I A   2 0 1 9   R. _____________________________________________________________   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad . Informacja Wójta Gminy Rewal o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 23/4 położoną w obrębie Śliwin oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  • Z A W I A D O M I E N I E O   Z W O Ł A N I U   S E S J I     Uprzejmie zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Rewal odbędzie się   w dniu 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 12.00   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal.                                                                                                         Przewodnicząca Rady                                                                                                    Wanda Szukała - Błachuta