Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.01.2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum; 2.    Przedstawienie porządku obrad; 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji; 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów; 5.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.”; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 10.     Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 11.     Wolne wnioski i zapytania; 12.     Zakończenie obrad.

  •   

  • Uchwała LVI/325/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: Preambuła Zważywszy na okoliczność, że Rada Gminy Rewal jest organem uprawnionym do wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej, a jej wolą jest odstąpienie od powierzenia spółce Wodociągi Rewal sp. z o.o.  w Pobierowie zadań w zakresie utrzymania zieleni, utrzymania porządku oraz utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Rewal postanawia się podjęcie uchwały o treści, jak niżej. §1 W Uchwale Nr XL/320/13 Rady Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal” wprowadza się następujące zmiany: 1)    w § 1 uchyla się ust. 3; 2)    w § 1 uchyla się ust. 4. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. §3 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • UCHWAŁA Nr LVI/324/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Do składu Komisji Rewizyjnej powołanej Uchwałą Nr II/4/14 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz uzupełnionej Uchwałą Nr XIV/59/15 Rady Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr XLI/208/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2016 r., powołuje się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Domańskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • UCHWAŁA Nr LVI/323/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), po rozpatrzeniu skargi (…) na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Uznaje za bezzasadną skargę (…) na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu dotyczącą świadczenia usług opiekuńczych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady                  Marzena Salamon  

  • Uchwała Nr LVI/321/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie maksymalnej wysokości krótkoterminowych kredytów zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 2018 oraz zgody na ustanowienie hipoteki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się w roku budżetowym 2018 maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowy zaciąganych przez Wójta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Rewal do kwoty 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). § 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne. Spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2018 roku. § 3. Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu w części pozostającej do spłaty wraz z jej oprocentowaniem i innymi kosztami stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. §4. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej do sumy 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rewal, oznaczonej jako działka nr 419/2 o powierzchni 28.377 m2 obręb: 0004 Rewal 1, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1G/00032451/0 na rzecz Banku Spółdzielczego w Gryficach Oddział w Rewalu na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.  2. Granice działki nr 419/2 o powierzchni 28377 m2 obręb Rewal 1, opisanej w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon